Privacy policy

Personal data entered on our site (e.g. name, email, address or exchange program) are provided voluntarily. The use or processing of these data through third parties is strictly prohibited. The operators of Michael's Residence do not accept any responsibility whatsoever for illegal and abusive use of these data.

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1.Overeenkomst

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de huurovereenkomst afgesloten voor elke verhuur van een appartement voor een periode van meer dan 1 maand. Voor het contract met een duurtijd van minder dan 1 maand is geen enkele vorm voorgeschreven. Het contract is in dat geval gesloten vanaf de aanvaarding door een partij van een aanbod vanwege de andere partij.  Behoudens andersluidende, uitdrukkelijk door de verhuurder schriftelijk erkende en toegestane afwijkingen, en welke ook de contract-, reservatie of andere gebruikelijke voorwaarden zijn van de klant, maken alléén onderhavige Algemene voorwaarden integraal en onverbrekelijk deel uit van alle handelingen, diensten en /of overeenkomsten van, met en/of tussen enerzijds NV Canal Properties, hiervoor een hierna kortweg Verhuurder genoemd, en anderzijds de tegenpartij in ruime zin, hiervoor en hierna de klant genoemd. Bijgevolg zijn, zonder uitzondering, alle onderlinge afspraken enkel wederzijds bindend indien per brief of per mail schriftelijk bevestigd. Elke door de Verhuurder erkende en toegestane afwijking in voorwaarden wijzigt niets aan de andere voorwaarden en is van strikte interpretatie.

2. Betalingsvoorwaarden

Aan de klant wordt slechts een factuur gestuurd indien hij hierom verzoekt behoudens de gevallen waarin de afgifte van een factuur wettelijk verplicht is. De Verhuurder heeft de mogelijkheid een volledige of gedeeltelijke voorafbetaling te vragen. Meer bepaald zal in geval van verhuur voor een periode van meer dan 1 maand, de eerste maand huur vooraf dienen betaald te worden, dus voor ingebruikname.

Bij verhuur voor een periode minder dan een maand dient er steeds vooraf betaald te worden en wel met inachtename van volgend schema :

  • Voor verhuur van 1 tot 6 dagen moet de betaling 2 dagen voor ingebruikname ontvangen zijn
  • Voor verhuur van 7 tot 14 dagen moet de betaling 5 dagen voor ingebruikname ontvangen zijn
  • Voor verhuur van 15 dagen tot 30 dagen moet de betaling 10 dagen voor ingebruikname ontvangen zijn.

In geval de betaling niet ontvangen werd voor ingebruikname, zal de reservatie automatisch geannuleerd worden. Reservaties die minder dan 5 dagen voor ingebruikname gebeurd zijn dienen betalingen steeds te gebeuren met geldige kredietkaart uitgereikt door financiële instelling.

Additionele diensten zullen betaald dienen te worden bij vertrek aan de persoon die het appartement zal inspecteren. Een geldige kredietkaart geldt als garantie voor betaling van deze additionele diensten.

In alle andere gevallen zijn de facturen betaalbaar op factuurdatum zonder korting. Ingeval de faktuur  na 30 dagen niet of niet volledig betaald is, is er van rechtswege door de klant op het factuurbedrag een schadevergoeding verschuldigd van 15% met een minimum van 50 euro en een maximum van 1250 euro. Intresten en schadevergoeding zijn verschuldigd door het enkel feit van het uitblijven van  betaling. Betalingen na vertraging in betaling worden eerst aangerekend op intresten en schadevergoeding, pas daarna op de factuurprijs. Nooit kan een niet-inbezitname van de ter zijne beschikking gestelde verblijven, een onvolledig en/of betwist verblijf en/of reservatie en/of dienst door de klant als voorwendsel gelden voor een vertraging in de betaling. Elke vertraging in betaling geeft de Verhuurder het recht eenzijdig en zonder schadevergoeding aan de klant, alle bestaande en nog niet uitgevoerde overeenkomsten te vernietigen alsook elke uitvoering van lopende overeenkomsten stop te zetten.

De betalingen moeten geschieden in de munteenheid van het land waar het appartement is gevestigd, zijnde België, dus in EUR (€).

3. Beschrijving

De beschrijvingen, maten en kleuren, evenals details van foto’s en /of tekeningen in de prijsopgaven en/of catalogen, zijn louter informatief en nooit bindend.

4. Electronische communciatie en Check-in en check-out

Gezien u onze website gebruikt om reservaties te doen alsook emails verstuurd naar ons, communiceert u met ons elektronisch. Bijgevolg gaat u akkoord om alle communicatie electronisch te doen. Wij zullen met u communiceren via e-mail of via mededelingen op deze site www.michaelsresidence.be. U bent het ermee eens dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere mededelingen die wij elektronisch aan u verstrekken aan iedere wettelijke eis voldoen en dat u met dergelijke mededelingen schriftelijk in kennis wordt gesteld.

De gereserveerde verblijven zijn voor de klant beschikbaar op het tijdstip dat met de klant per mail werd afgesproken. Indien een klant met een gegarandeerde reservatie niet komt opdagen op het afgesproken tijdstip, dan heeft de Verhuurder van rechtswege het recht van de klant een schadevergoeding aan te rekenen zoals bepaald in artikel 10, enerzijds, en het hierop betrekking hebbende, eventueel langer lopend contract alsdan als beëindigd te beschouwen, anderzijds.

5. Klachten

Elke klacht betreffende verblijf, goederen en/of factuur moet in de mate van het mogelijke door de klant zo vlug mogelijk tijdens zijn verblijf aan de Verhuurder worden gemeld, dit teneinde de Verhuurder de kans te bieden de klacht direct te verhelpen.

In ieder geval moet de klacht geschieden, op straffe van verval, binnen de acht dagen na de levering, dienst en/of factuur, per aangetekend schrijven aan of tegen ontvangstbewijs van de Verhuurder.

6. Overmacht

In geval van overmacht, niet te voorziene  voorvallen onafhankelijk van haar wil en/of uitzonderlijke omstandigheden, behoudt de Verhuurder zich het recht voor om de klant, zonder enige vorm van schadeloosstelling, onder te brengen bij een collega, zo mogelijk in de omgeving.

7. Schade

Alle schade aangericht door de klant, zowel aan verblijven, stofferende goederen, en/of andere, behorend tot of bij de Verhuurder of toebehorende aan derden met dewelke de Verhuurder relaties onderhoudt, wordt volgens, hierbij door de klant aanvaarde opgave van de Verhuurder contant betaald zonder discussie, en dit uiterlijk voor het vertrek van de klant. Betreffende het stallen van voertuigen op de parking en in de garageboxen van de Verhuurder, alsook in installaties toebehorende aan derden met dewelke de Verhuurder relaties onderhoudt, wordt overeengekomen dat de Verhuurder ontslaan is van iedere verantwoordelijkheid, van welke oorzaak ook, zoals, zonder beperkend te zijn, schade, diefstal en/of verdwijning aan het voertuig of de erin en/of erop bevestigde en/of liggende voorwerpen, alsook bijvoorbeeld lichamelijke letsels aan klanten of derden dewelke zou zijn teweeggebracht door wie/wat dan ook op deze plaatsen.

8.Verbreking van het contract
Elke zware of herhaalde inbreuk op de contractuele verplichtingen geeft de schadelijdende partij het recht tot onmiddellijke beëindiging van het contract zonder vooropzeg.

9. Geschillen

In elk geschil, waar ook de handeling, dienst of overeenkomst plaatsgrijpt, zijn alleen de Rechtbanken van Gent bevoegd en dit uitsluitend overeenkomstig het Belgische Recht. Wissels noch afwijkende betalingsmodaliteiten veranderen deze bevoegdheid. De klant aanvaardt deze algemene voorwaarden op het ogenblik van de reservatie, of ten laatste bij de intrede de dag van aankomst. De klant verklaart deze voorwaarden te kennen, te begrijpen en ermee in te stemmen, en zich tevens te zullen voegen naar het gebruikelijke huishoudelijk reglement en de instructies hem door de Verhuurder personeel verschaft.

10. Annulatievoorwaarden

Bij Verhuur minder dan een maand
Bij annulatie minder dan 24 uur voor aankomst, zijnde tot uiterlijk 12 uur één dag voor aankomst zal er een annulatiekost aangerekend worden van :

1 overnachting aan 100%  indien het verblijf max 6 dagen gepland was

2 overnachtingen aan 100% indien het verblijf tussen 7 en 14 dan gepand was

6 overnachtingen aan 100% indien eht verblijf tussen 15 dagen en 30 dagen voorzien was.

Bij no-show wordt de totale reservering in rekening gebracht.

Bij Verhuur van meer dan een maand worden de annulatievoorwaarden bepaald in de huurovereenkomst.